Friday, 13 January 2012

Teknologi Multimedia dalam Pendidikan

Teknologi Multimedia dalam 
Pendidikan 
Terdapat lima elemen atau teknologi utama di dalam multimedia iaitu teks, grafik,

audio, video dan animasi. Selain dari itu, interaktiviti juga merupakan sebahagian

daripada elemen yang diperlukan bagi melengkapkan proses komunikasi interaktif

menerusi penggunaan multimedia. Setiap elemen ini mempunyai peranannya yang

tersendiri dalam mewujudkan satu persembahan informasi yang lebih menarik dan

berkesan. Berikut merupakan penerangan ringkas peranan serta ciri utama setiap

teknologi tersebut dan hubungannya dengan dunia pendidikan era digital.

Teks


Memandangkan penggunaan teks dalam suatu proses komunikasi maklumat telah

lama wujud, ianya sering kali dianggap sebagai satu media tradisi. Namun demikian,

penggunaan teks dalam satu sistem multimedia sememangnya merupakan sesuatu

yang tidak dapat dinafikan kepentingannya. Walaupun terdapat pelbagai elemen

media yang bersifat lebih menarik dan dinamik, teks masih lagi diperlukan sebagai

salah satu elemen utama dalam proses penyampaian maklumat.

Teks secara amnya merujuk kepada huruf-huruf yang tersusun bagi membentuk

satu makna yang boleh difahami atau membawa pengertian yang tertentu. Teks

juga merujuk kepada semua jenis simbol, huruf, abjad, nombor, statistik dan pelbagai

jenis tulisan dan fon yang menjadi asas utama bagi penyaluran maklumat masa

dahulu dan juga masa kini.


Dalam satu sistem multimedia interaktif, teks turut memainkan peranan yang

penting dalam menyalurkan sesuatu informasi kepada pengguna. Ianya amat

penting sekiranya penerangan yang jelas dan menyeluruh perlu diberikan kepada

pengguna dan penggunaan elemen-elemen atau media lain mungkin gagal

menyampaikan makna seperti mana yang dikehendaki. Penggunaan teks juga akan

menjadi lebih menarik sekiranya ia digabungkan dengan elemen-elemen multimedia

yang lain dan gabungan penggunaan media ini menjanjikan penyampaian

maklumat yang lebih menarik, tepat dan menyeluruh. 


Panduan Menggunakan Teks di dalam Aplikasi Multimedia atau Laman Web Pendidikan

• Walaupun teks merupakan antara sumber yang terbaik bagi menyampaikan

sesuatu maklumat, kadang kala ianya gagal untuk menyebarkan sesuatu

maklumat dengan kadar yang pantas. Contohnya, sekiranya seseorang hanya

diberi masa selama 3 saat bagi menarik perhatian pengguna dalam sesuatu sesi

persembahan, teks agak sukar untuk menangani keadaan ini dengan berkesan.

• Berikut merupakan beberapa garis panduan dan perkara yang perlu diberi

perhatian semasa anda bekerja dengan teks di dalam pembangunan sesebuah

aplikasi multimedia.

• ringkas tetapi padat

• gunakan typeface dan fon yang bersesuaian.

• pastikan teks tersebut boleh dibaca

• pemilihan stail tulisan dan juga warna teks yang bersesuaian

• kawal pemilihan fon serta konsisten

• pastikan fon yang digunakan sedia ada pada sistem komputer lain

Grafik

Grafik boleh merujuk kepada pelbagai persembahan imej atau paparan visual yang

tidak bergerak seperti gambar, lukisan, lakaran, gambarfoto, ilustrasi dan

sebagainya. Ianya merupakan antara elemen multimedia yang amat penting bagi

memberi penekanan dalam suatu proses penyampaian maklumat. Penggunaan

grafik dikatakan mampu menyampaikan sesuatu maklumat dengan lebih pantas

dan tepat memandangkan ianya disampaikan dalam bentuk visual.


Grafik juga dikatakan mampu membantu dalam menerangkan sesuatu

maklumat dengan lebih tepat dan berkesan. Penggunaan graf atau carta misalnya

mampu memaparkan peningkatan atau penurunan jumlah jualan bagi sesebuah

syarikat dengan lebih berkesan berbanding penggunaan teks atau jadual sematamata. Grafik juga mampu menjadikan sesuatu persembahan atau penyampaian

maklumat lebih menarik dan mampu memfokuskan perhatian pengguna terhadap

maklumat yang ingin disampaikan.


Panduan Menggunakan Grafik dalam Aplikasi Multimedia atau Laman Web Pendidikan

Apabila grafik digunakan di dalam sesuatu persembahan, tujuan utamanya ialah

bagi menyediakan satu persekitaran yang lebih cantik dan mampu menarik

perhatian pengguna. Selain dari itu, apa yang paling penting ialah grafik yang

digunakan mampu menyampaikan mesej atau maklumat dengan tepat dan tidak

mengelirukan. Walau bagaimanapun, penggunaan grafik yang tidak dirancang

dengan betul dan digunakan tanpa rasional yang bersesuaian biasanya hanya

mengundang masalah yang berlarutan.

Berikut merupakan sebahagian dari garis panduan serta perkara yang perlu

diberi perhatian semasa bekerja dengan grafik di dalam pembangunan sesebuah

aplikasi multimedia atau laman web khususnya yang berkaitan dengan bidang

pendidikan :

• pilih grafik yang bersesuaian dengan kumpulan sasaran

• pilih grafik yang tidak menyentuh sensitiviti kaum atau agama

• pilih kategori grafik yang sesuai dengan keperluan tugas

• pilih kedalaman warna yang bersesuaian dengan keperluan aplikasi

• gunakan spesifikasi grafik yang boleh digunakan tanpa masalah pada sistem

berkeupayaan rendah

Audio


Kesan audio atau bunyi merupakan salah satu suatu daya penarik yang berkesan

untuk menarik perhatian seseorang. Audio di dalam sesuatu sistem multimedia boleh

merujuk kepada pelbagai jenis seperti rakaman suara, suara latar, muzik, kesan khas

audio dan sebagainya.

Di dalam sesuatu sistem multimedia interaktif, elemen audio boleh digunakan

bagi membantu proses penyampaian persembahan agar ianya lebih mantap dan

berkesan. Selain dari itu, audio juga mampu meningkatkan motivasi di kalangan

para pengguna agar lebih berminat mengikuti suatu proses penyampaian

maklumat. Di samping itu juga, elemen audio dikatakan mampu menimbulkan

suasana yang lebih menarik dan akan menghasilkan tumpuan yang lebih terhadap

apa yang ingin dipersembahkan.


Panduan Menggunakan Audio dalam Aplikasi Multimedia atau Laman Web Pendidikan 


Walau pun penggunaan audio di dalam sesebuah aplikasi atau persembahan

multimedia mempunyai pelbagai kelebihan, penggunaannya perlu dirancang

dengan teliti serta dikawal penggunaanya. Ini adalah kerana tanpa perancangan

yang teliti serta apabila ianya digunakan ditempat yang tidak sesuai atau pun

digunakan secara keterlaluan mampu mencacatkan keseluruhan persembahan.

Berikutnya merupakan beberapa panduan asas bagaimana audio dapat

digunakan dengan berkesan di dalam sesebuah aplikasi multimedia :

• Audio hanya digunakan jika ianya didapati bersesuaian dengan isi kandungan

aplikasi atau program.

• Audio hanya digunakan sekira ianya diperlukan atau pun terdapat rasional

mengapa ianya digunakan.

• Sekiranya audio digunakan, pastikan pengguna mempunyai kuasa kawalan

terhadapnya. Kuasa kawalan di sini merujuk kepada kuasa mengawal ketinggian

audio, memberhentikan audio dan sebagainya.

• Elakkan menggunakan terlalu banyak kesan audio yang sama di dalam

sesebuah aplikasi bagi mengelakkan kebosanan. Sebagai contoh, pelajar

mungkin akan merasa kagum atau seronok apabila mendengar kesan audio

yang tertentu apabila mereka bergerak dari satu skrin ke satu skrin yang baru.

Namun demikian mereka pastinya akan mula merasa bosan apabila kesan audio

yang sama terus digunakan berulang-ulang setiap kali mereka memasuki skrin

baru.

• Gunakan saiz sampel atau kadar sampel yang tidak terlalu tinggi bagi tujuan

rakaman atau semasa menyimpan fail audio. Selain dari mengurangkan saiz fail

audio, kualiti audio yang terhasil juga sudah memadai bagi digunakan di dalam

sesebuah aplikasi multimedia.

• Elakkan daripada menggunakan audio sekiranya ia didapati boleh

mengganggu persembahan.


Video

Video merupakan antara elemen multimedia yang dikatakan paling dinamik dan

juga realistik berbanding elemen-elemen yang lain. Ianya juga dikatakan

merupakan gabungan pelbagai media (seperti teks, grafik, audio dan sebagainya)

di dalam satu medium. Oleh yang demikian, penggunaan video dalam proses

penyampaian maklumat berupaya untuk mempengaruhi motivasi seseorang

terhadap proses penerimaan maklumat. Selain dari itu, video juga mampu

membawa unsur realistik atau keadaan sebenar kepada para pengguna. Ini secara

tidak langsung akan mempengaruhi perasaan dan emosi para penggunanya

dengan lebih nyata. 


Penggunaan Video Digital dalam Pendidikan 


Penggunaan video sememangnya menjanjikan pelbagai kelebihan sama ada

apabila ianya digunakan secara sendirian apatah lagi apabila diintegrasikan

bersama di dalam sesebuah aplikasi multimedia atau laman web pendidikan.

Berikutnya merupakan sebahagian daripada kelebihan penggunaan video di dalam

aplikasi multimedia pendidikan dan juga seterusnya dalam proses pengajaran dan

pembelajaran.

Maklumat Lebih Realistik

Seperti mana yang telah diterangkan sebelum ini, video mampu

mempersembahan sesuatu mesej dalam keadaan yang realistik atau menyerupai

keadaan yang sebenar. Ini membolehkan seseorang pelajar dapat merasakan

seolah-olah mereka berada atau turut serta dalam suasana yang digambarkan.

Mampu Merangsang Pelbagai Deria

Video juga merupakan satu media dinamik hasil jalinan pelbagai media yang lain

(seperti audio, grafik dan sebagainya). Ini secara tidak langsung mampu

meningkatkan lagi keberkesanan proses penyampaian sesuatu mesej kerana media

yang bersifat dinamik serta mempunyai jalinan pelbagai media mampu merangsang

pelbagai deria dengan lebih mudah dan berkesan.

Memudahkan Proses Pengulangan

Menerusi penggunaan video, sesuatu penerangan yang perlu dilakukan secara

berulang-ulang boleh dilakukan dengan lebih mudah. Sebagai contoh, penerangan

mengenai sesuatu proses kerja di makmal boleh dirakamkan dan kemudiannya

dipaparkan kembali kepada pelajar bila-bila masa yang diperlukan. Pelajar juga

boleh menonton klip video tersebut bagi membentuk kefahaman yang lebih

mendalam apabila diperlukan.

Meningkatkan Keberkesanan Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Video sebagai media penyampaian ilmu mampu menjadikan sesuatu proses

pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Penggunaan media ini boleh

mempercepatkan kadar pemahaman seseorang pelajar. Pelajar juga boleh belajar

sama ada secara individu atau berkumpulan tanpa memerlukan tenaga pengajar

disamping mereka sepanjang masa.

Mampu Meraih Emosi dan Mengubah Sikap

Paparan atau persembahan video yang lebih hidup dan realistik mampu meraih

emosi seseorang dengan lebih mudah berbanding penggunaan imej atau media

lain yang statik sifatnya. Sebagai contoh, dalam proses menyampaikan mesej

mengenai bahaya peperangan, paparan video yang memaparkan keadaan

mangsa perang dengan mudahnya mampu memberi kesan kepada emosi

penonton dan seterusnya mengusik jiwa dan perasaan mereka. Ini secara tidak

langsung boleh mengubah sikap seseorang dengan lebih mudah dan pantas.

Menyediakan Kuasa Kawalan Kepada Pelajar

Walaupun sifat asas sesuatu klip video digital adalah dinamik tetapi ianya mampu

dikawal menerusi kemudahan yang disediakan oleh teknologi perisian. Para pelajar

boleh memainkan video, memberhentikan seketika atau mengulang kembali klip-klip

video digital yang disediakan mengikut keperluan dan tahap kemahiran masingmasing. Ini secara tidak langsung membolehkan sesuatu proses pembelajaran

dilakukan mengikut keperluan dan tahap penerimaan pelajar dan bukannya

mengikut keperluan tenaga pengajar semata-mata.

Membentuk Kemahiran dengan Lebih Pantas dan Berkesan

Dalam mempelajari sesuatu kemahiran fizikal seperti kemahiran menggunakan

perisian komputer, kemahiran melakukan ujikaji, kemahiran mengendalikan

peralatan dan sebagainya, demonstrasi atau tunjuk ajar secara langsung amat

diperlukan. Ini bagi membantu proses membina kefahaman dan seterusnya

membentuk kemahiran seperti mana yang diperlukan. Video digital boleh digunakan

bagi membantu dalam proses membentuk kemahiran dengan lebih pantas dan

berkesan. Pelajar boleh menonton serta mengawal perjalanan video mengikut

keperluan dan tahap kefahaman masing-masing.

Menjimatkan Masa, Tenaga dan Perbelanjaan

Proses penyediaan elemen video digital biasanya memerlukan perkakasan atau

perisian khas yang agak mahal harganya. Namun demikian dari segi jangka

panjang, ianya merupakan satu pelaburan yang bijak kerana ianya mampu

menjimatkan sama ada dari aspek masa, tenaga dan juga kos perbelanjaan. Masa

persediaan bahan bantu pengajaran dalam tempoh masa panjang misalnya boleh

diringkaskan kerana klip-klip video yang berkaitan dengan keperluan telah

disediakan lebih awal. Proses pengajaran di dalam kelas juga boleh menjadi lebih

pantas dan mudah menerusi penggunaan video digital yang ditayangkan.

Penerangan yang panjang lebar serta sesi demonstrasi yang meleret-leret juga tidak

diperlukan lagi. Ini adalah kerana proses penerangan menerusi video yang

menggabungkan elemen-elemen seperti imej, muzik dan suara latar mampu

memberi penjelasan yang lebih jelas kepada para pelajar.

Animasi

Animasi merujuk kepada suatu paparan visual yang bersifat dinamik. Ianya juga

merujuk kepada suatu proses menjadikan sesuatu objek agar kelihatan hidup atau

memberi gambaran bergerak kepada sesuatu yang pada dasarnya adalah statik.

Animasi merupakan antara elemen multimedia yang paling diminati serta

mendapat perhatian ramai kerana ianya mampu menzahirkan sesuatu fantasi

manusia ke alam realiti. Ianya juga membolehkan sesuatu yang agak sukar untuk

diterangkan dengan menggunakan perkataan atau imej-imej statik disampaikan

dengan lebih mudah dan berkesan. Penggunaan animasi dalam sesuatu

persembahan maklumat juga dapat menceriakan proses penyampaiannya. Ia juga

membolehkan sesuatu persembahan yang disampaikan itu kelihatan lebih hidup

atau realistik berbanding penggunaan teks semata-mata. Di samping itu, animasi

juga mampu memberi penegasan kepada sesuatu penyampaian bagi

membolehkan perhatian para penonton difokuskan kepada isi kandungan yang

ingin disampaikan.

Kepentingan Animasi dalam Pendidikan

Ramai penyelidik mengatakan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran akan

menjadi lebih berkesan sekiranya ia dilaksanakan dalam keadaan yang tidak formal.

Elemen-elemen yang menghibur atau menggembirakan juga perlu diselitkan di

dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan kesan yang lebih

positif.

Animasi digital merupakan salah satu media komunikasi yang boleh digunakan

bagi menghasilkan persekitaran pembelajaran yang merangsang dan

menyeronokkan seperti mana yang telah dicadangkan. Dalam menyelesaikan suatu

masalah matematik misalnya; adalah lebih menyeronokkan dengan adanya keratan

yang berwarna-warni serta berterbangan di skrin komputer daripada menggunakan 6

sehelai kertas putih yang statik sifatnya. Animasi yang menggambarkan pergerakan

planet di dalam sistem suria juga akan lebih digemari oleh para pelajar serta mampu

menerangkan konsep yang ingin disampaikan dengan lebih mudah berbanding

paparan imej planet-planet yang bersifat statik.

Animasi, seperti media-media lain mempunyai peranan yang tersendiri dalam

bidang pendidikan khususnya bagi membantu meningkatkan lagi kualiti pengajaran

dan pembelajaran. Berikut merupakan antara beberapa kepentingan atau

kelebihan animasi sekiranya digunakan dalam bidang pendidikan :

• Animasi mampu menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual

dan juga dinamik. Ini membolehkan proses membuat hubungan atau

perkaitan mengenai suatu konsep atau proses yang kompleks lebih mudah

untuk dipetakan ke dalam minda pelajar dan seterusnya membantu dalam

proses pemahaman.

• Animasi digital mampu menarik perhatian pelajar dengan mudah. Ianya juga

mampu menyampaikan sesuatu mesej dengan lebih pantas berbanding

penggunaan media yang lain. Pelajar juga mampu memberi tumpuan yang

lebih lama kepada media yang bersifat dinamik berbanding media yang

bersifat statik.

• Animasi digital juga boleh digunakan bagi membantu menyediakan

persekitaran pembelajaran secara maya. Ini terutamanya bagi menangani

keadaan di mana persekitaran yang sebenarnya sukar atau tidak boleh

disediakan, membahayakan ataupun mungkin melibatkan kos yang tinggi.

• Sekiranya digunakan dengan berkesan, animasi mampu menawarkan satu

persekitaran pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Ianya juga mampu

menarik perhatian, meningkatkan motivasi serta merangsang pemikiran

pelajar dengan lebih berkesan. Ini semuanya akan membantu dalam proses

mengurangkan beban kognitif pelajar dalam menerima sesuatu isi pelajaran

atau mesej yang ingin disampaikan oleh para pendidik.

• Persembahan secara visual dan dinamik yang disediakan oleh teknologi

animasi mampu memudahkan proses penerangan konsep atau pun

demonstrasi sesuatu kemahiran. Ianya membolehkan seseorang pelajar

memanfaatkan lebih banyak deria dalam proses pengumpulan maklumat. Ini

secara tidak langsung mempercepatkan proses pemahaman serta

mengekalkan maklumat tersebut dalam tempoh masa yang lebih lama di

dalam ingatan.
Rujukan Asal Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (2003),  Multimedia dalam Pendidikan, PTS 
 Publications: Bentong 
Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. (2000). “Pengenalan Kepada Multimedia”, Kuala 
 Lumpur : Venton Publishing. 
Untuk maklumat lanjut, layari laman web berikut  : http://www.jz-media.com


SUMBER : http://www.ctl.utm.my

No comments:

Post a Comment